You need to learn how to select your thoughts just the same way you select your clothes every day. This is a power you can cultivate. If you want to control things in your life so bad, work on the mind. That’s the only thing you should be trying to control.

Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love (via larmoyante)

(via chimsebeo)

Lúc chiều nổi hứng uống hết một ly cà phê to và kết quả là bây giờ đang phải chịu hậu quả. Mình và cà phê chưa bao giờ có một mối quan hệ tốt đẹp, hễ cứ nốc vào thì một là bị say hai là buồn ngủ. Trong cơn say ngất ngưởng, hai chân hai tay run lẩy bẩy lên check email thì phát hiện đã có điểm chính trị đầu năm và trừ những đứa ko đi thi hôm đó thì mình là đứa duy nhất trong lớp bị rớt. Chắc tại dạo này có nhiều tư tưởng “phản động” quá nên bị trời phạt haha :)

I watched a girl in a sundress kiss another girl on a park bench, and just as the sunlight spilled perfectly onto both of their hair, I thought to myself: “How bravely beautiful it is, that sometimes, the sea wants the city, even when it has been told its entire life it was meant for the shore.

Christopher Poindexter (via prelovers)

(via soianchay)